Opširnije o projektu

Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima II.

 

Prijavitelj: Grad Vinkovci

 

Partneri:

 

O.Š. Antun Gustav Matoš, Vinkovci
O.Š. Bartola Kašića, Vinkovci
O.Š. Josipa Kozarca, Vinkovci
O.Š. Ivana Gorana Kovačića, Vinkovci
O.Š. Vladimira Nazora, Vinkovci
O.Š. Ivana Mažuranića, Vinkovci
O.Š. Nikole Tesle, Vinkovci
Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o.

 

Svrha projekta

 

Projekt ima za glavni cilj osiguravanje podrške pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u sedam osnovnih škola na području grada Vinkovaca. Projektom je planirana podrška PUN-a za 32 djece s teškoćama u razvoju koji temeljem Odluke o pravilnom obliku obrazovanja Ureda državne uprave imaju pravo na poseban obrazovni program i posebnu vrstu potpore. Prilikom savladavanja školskog sadržaja, učenici s teškoćama u razvoju nailaze na različite prepreke, te im je potrebna pomoć tijekom nastave u obliku angažiranja PUN-a osposobljenih za pružanje fizičkotehničke potpore. Pristup inkluzivnog obrazovanja daje mogućnost djeci s teškoćama da ostvare školski uspjeh sukladno njihovim mogućnostima, sposobnostima, interesima, sklonostima i razini potrebnog individualnog pristupa u obradi školskog sadržaja. Uključivanjem u redovno obrazovanje, djeca s teškoćama u razvoju stječu formalna znanja i društvene vještine koje su preduvjet za razvoj njihovog samopouzdanja i
samostalnosti pri odrastanju u ravnopravnog člana zajednice.
Ovaj projekt ima višestruk utjecaj, jer osim što će osigurati kontinuiranu podršku učenicima s teškoćama u razvoju u trajanju 4 nastavne godine,
pružit će program edukacije i zaposlenja 32 osobe. Dodatnu vrijednost projektu dat će pozitivan učinak na ostale učenike integrirane u sustav
vršnjačke podrške učenicima kojima je potrebna određena pomoć, no kojima radi nižeg stupnja teškoće nije odobren PUN. Dugoročni učinak ovog
projekta bit će vidljiv u području kvalitete i kvantitete integracije djece s teškoćama u razvoju unutar redovnog odgojno-obrazovnog sustava.
Naglasak će se dati suradničkom podučavanju- suradnji nastavnika s PUN-ima i pružanju podrške učenicima s teškoćama u učionici bez njihovog
izdvajanja od ostatka razrednog odjeljenja.
Broj djece s teškoćama u razvoju u gradu Vinkovcima bilježi stalni porast kao i broj Odluka o pravilnom obliku obrazovanja izdanih od strane
Ureda državne uprave. Od 32 korisnika projekta, njih 24 su korisnici prethodnog projekta od kojih je čak njih 13 već treći put korisnik programa
PUN-a. Prema Odluci Povjerenstva za provjeru prihvatljivosti dokumentacije učenika s teškoćama, 29 učenika s teškoćama u razvoju ostvarilo je
pravo na PUN-a u šk.godini 2017./2018. Ostala 3 učenika kojima će biti potrebna podrška PUN-a radi stupnja teškoća u razvoju bit će naknadno
uključena u projekt nakon upisa u redovni obrazovni sustav.
Projekt će trajati 48 mjeseci i tijekom njegove provedbe biti će realizirane aktivnosti rada PUN-a, te ostale aktivnosti: selekcija osoba pomoćnika
u nastavi, program edukacije/uvođenja u rad PUN-a u trajanju 20 sati,promidžba i vidljivost u svrhu upoznavanja javnosti i dr.

Ciljevi projekta su: (1) osiguravanje individualne podrške za 32 djece s teškoćama u razvoju u svrhu povećanja njihove socijalne uključenosti i
integracije unutar redovnog odgojno-obrazovnog sustava; (2) jačanje znanja i kompetencija PUN-a i njihovo zapošljavanje; (3) poticanje
vršnjačke podrške i suradničkog podučavanja; (5) senzibilizacija javnosti o pravima i mogućnostima učenika s teškoćama u razvoju. Ciljna
skupina projektnog prijedloga je 32 djece s poteškoćama u razvoju oba spola uključenih u redoviti odgojno-obrazovni sustav u 7 OŠ grada
Vinkovaca, a ostali dionici projekta su 32 osobe s minimalno srednjoškolskim obrazovanjem, te završenim formalno/neformalnim obrazovanjem za PUN-a sukladno Pozivu, 3100 nastavnika i djece osnovnih škola, te šira lokalna zajednica.

 

Aktivnosti i ciljevi projekta u skladu su s OP “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, PO 3. “Obrazovanje i cjeloživotno učenje”, SC 10.3.1.
Unapređenje pristupa kvalitetnom obrazovanju na pred-tercijarnim razinama na učenike iz skupina u nepovoljnom položaju. Projekt svojim
aktivnostima pokriva područja djelovanja EU strategije za osobe s invaliditetom 2010.-2020.: pristupačnost, sudjelovanje, jednakost,
obrazovanje i osposobljavanje, te područje socijalne zaštite. Projektni prijedlog je u skladu s čl 24. Zakona o protvrđivanju Konvencije o pravima
osoba s invaliditetom, u jer će djeca biti uključena u besplatno osnovnoškolsko obrazovanje u ravnopravnoj osnovi s drugima, te će im biti
aktivno pružena pomoć stručnog tima koji će svakodnevno surađivati s njihovim PUN. Jedan od prioriteta Nacionalne strategije izjednačavanja
mogućnosti za osobe s invaliditetom jest osiguranje prava na obrazovanje djece s teškoćama čemu će doprinijeti inkluzivno obrazovanje djece s
teškoćama u razvoju unutar projekta. Projekt doprinosi ostvarenju prioriteta 2. Razvoj ljudskih potencijala, PC 2. Razvoj i unapređenje tržišta
rada u okviru SC 2.2.2. Unapređenje sustava profesionalnog usmjeravanja i cjeloživotnog učenja unutar Strategije razvoja VSŽ i PC 2. Poticanje
socijalnog uključivanja aktivnostima osposobljavanja osoba u nepovoljnom položaju i stjecanje novih kompetencija prilagođenih potrebama
tržišta Akcijskog plana razvoja ljud.potencijala VSŽ 2016-2020.

 

Održivost projekta se prvenstveno ogleda u integraciji djece s teškoćama u redovni odgojno-obrazovni sustav kroz osiguravanje pomoćnika u
nastavi. Nakon javnog natječaja za obavljanje poslova PUN-a selektirane osobe biti će educirane za obavljanje poslova PUN-a te će temeljem rada
s djecom u inkluzivnom obrazovanju imati priliku povezati praktičan rad s unaprijed stečenim teorijskim znanjem. Projekt će osigurati djeci s
teškoćama u razvoju kvalitetno obrazovanje primjereno njihovim individualnim mogućnostima i sposobnostima koje će rezultirati stvaranjem
dodatnog poticaja za nastavkom obrazovanja, socijalizacijom, samostalnošću, samopouzdanjem i smanjenjem ovisnosti o pomoći drugih
korištenjem vlastitih fizičkih i intelektualnih mogućnosti. Pomoćnici u nastavi će biti konkuretniji na tržištu rada zbog dodatne educiranosti i
osposobljenosti, radnog znanja i iskustva, te će im ovaj projekt pripomoći pri integraciji u društvo. Institucionalna održivost projekta bit će
vidljiva u ojačanom partnerstvu, organizacijskim i ljudskim kapacitetima prijavitelja i partnera za provedbu sličnih projekata i povlačenje
sredstava iz EU fondova.
Financijska održivost projekta osigurana je socijalno-humanitarnim programom Grada Vinkovaca kojim se također financiraju pomoćnici u nastavi.
Prijavitelj i partneri raznim aktivnostima će približiti široj lokalnoj zajednici problematiku obrazovanja djece s teškoćama u razvoju s ciljem
senzibilizacije i uključivanja cjelokupne zajednice. Prijavitelj i partneri planiraju i dalje jačati svijest građana o načinima smanjenja
nezaposlenosti i socijalnih problema.
Projekt dugoročno podupire i vršnjačku podršku kroz povećanje svijesti o pravima i potrebama djece s teškoćama u razvoju, te
unutargeneracijskoj pomoći onoj djeci koja radi definiranog nižeg stupnja teškoća nemaju pravo na potporu PUN-a. Vršnjačka podrška potaknuti
će razvoj kompetencija i vještina djece s nižim stupnjem teškoća sukladno njihovim individualnim mogućnostima. Tijekom provedbe projekta,
škole partneri će organizirati integirirani dan na temu prava i mogućnosti osoba s invaliditetom, tolerancije, pravima djece, komunikaciji i suradnji
djece i odraslih, sprečavanja nasilja u školi, miroljubljivom rješavanju sukoba. Integriranom danu će prisustvovati članovi stručnih timova škola,
nastavnici, pomoćnici u nastavi, djeca s teškoćama u razvoju, ostali učenici u školama, te roditelji učenika. Integrirani dan će sukladno načelu
najboljeg interesa djeteta, biti na dobrobit djece s teškoćama, ali i ostale djece u školi jer će potaknuti dodatno povezivanje djece s teškoćama u
razvoju i njihovih roditelja s ostalom djecom u razrednim odjeljenjima, poticat će vršnjačku podršku, toleranciju i shvaćanje prava i problema
osoba s invaliditetom.